Maryam Rahnemoonfar, Ph.D.

Computer Science Program

Photo of Maryam Rahnemoonfar
Dr. Maryam Rahnemoonfar
Assistant Professor of Computer Science
Office: CI 332
Phone: (361) 825-2448
Email: maryam.rahnemoonfar@tamucc.edu
   
Curriculum Vitae